Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Hlavná stránka


 

Bytový podnik je mestská príspevková organizácia Mesta Nová Dubnica, ktorá spravuje hnuteľný,
nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta a nehnuteľný majetok fyzických a právnických osôb.
Zriaďovateľom Bytového podniku, m.p.o. je Mesto Nová Dubnica – uznesením Mestského zastupiteľstva 
č. 6/2003 zo dňa 29. 5. 2003.
Činnosť BP, m.p.o. zabezpečuje 10 zamestnancov (z toho 7 priamo na Bytovom podniku, m.p.o.,
1 na správe tržnice a 2 upratovačky MsZS.  
Bytový podnik má uzavreté 2 dohody o pracovnej činnosti, IT služby a právne služby. Počty zamestnancov
sú uvedené mimo zástupcov bytových domov.

Celkovo BP m.p.o. spravuje:


- 27 bytových domov, v nich 1 124 bytov a 136 NP (z toho 23 CO krytov v 20 bytových domoch)
  Spolu 1 260 bytov a NP.
- 18 mestských stavieb, budov a objektov z 50-timi nájomcami v týchto priestoroch (mimo nájomcov
   v mestských priestoroch v bytových domoch pod inými správcami, v počte 23 priestorov)
- 2 bytové domy vo vlastníctve mesta z 36 nájomcami

 

 

Hlavná činnosť BP m.p.o.:

BP m.p.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a opravy týchto objektov: Mestský úrad, Kultúrna beseda,
Mestská knižnica a historické miestnosti, Administratívna budova s plynovou kotolňou, garáže Tekosu,
Mestské zdravotné stredisko, Kultúrne centrum Panorex, Dom športu, Kultúrne osvetové zariadenie
Kolačín s plynovou kotolňou, Budovu tenisového
oddielu, bývalú ZUŠ, TJ Družstevník, objekty ako tržnica,
fontány – na Mierovom námestí aj v Sadoch Cyrila a Metoda,
mestské WC, terasy nad podlubím Mierového
námestia, stĺpy podlubia, kryty civilnej ochrany, bytové domy ŠFRB – ulica
Dubová, mestské byty, mestské
nebytové priestory.
Pracovníci BP m.p.o. sa zúčastňujú aj na schôdzach vlastníkov za byty a NP vo vlastníctve Mesta Nová
Dubnica v správe
iných správcovských spoločností a SVB. BP m.p.o. spracúva aj administráciu prenajímaných
mestských bytových a  nebytových
objektov – komunikácia s nájomníkmi, vypracovávanie nájomných zmlúv,
vystavovanie faktúr, sledovanie úhrad, podklady
pre vymáhanie pohľadávok, vypracovávanie zmlúv
o odpredaji,registrácia na katastri, inventarizácia majetku, vyúčtovacie
faktúry, upomienky a ďalšie
činnosti súvisiace so správou majetku.

 


Podnikateľská činnosť BP m.p.o.:

 

Podnikateľskou činnosťou BP m.p.o. je správa bytov a nebytových priestorov umiestnených v spravovaných
bytových domoch v osobnom
vlastníctve, s ktorými má BP m.p.o. uzatvorené zmluvy o výkone správy,
ktoré boli aktualizované koncom roka 2019 s vlastníkmi BD. Správa
pozostáva zo zabezpečovania
prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení v spravovaných bytových domoch, zabezpečovania
služieb spojených s užívaním bytov a NP, vedenia účtov v banke, vymáhania nedoplatkov, vypracovávania
ročného plánu opráv jednotlivým
bytovým domom, predkladania správ o svojej činnosti za predchádzajúci
rok a iných činností, ktoré súvisia s užívaním domov ako celku.

Zabezpečujeme komplexnú obnovu bytových domov na základe rozhodnutia vlastníkov BD,  z vlastných
prostriedkov FPÚaO bytového domu,
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácií
z Ministerstva dopravy a výstavby SR, komerčného úveru, alebo kombináciou týchto
možností. 
BP m.p.o. je zapísaný na Ministerstve dopravy a výstavby SR dňa do zoznamu správcov bytových
domov pod evidenčným číslom
0287, o čom obdržal BP aj osvedčenie. BP m.p.o. momentálne disponuje
dvomi osobami ako možnými zodpovednými zástupcami pre výkon
správcovskej činnosti. BP m.p.o.,
Nová Dubnica je členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

 

 

Predmet podnikania:

 

•    Zabezpečovanie služieb potrebných pre prevádzku objektov, zariadení a budov
•    Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
•    Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
•    Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
•    Správa trhových miest
•    Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
•    Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
•    Administratívne služby
•    Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
•    Prípravné práce k realizácií stavby
•    Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov Výroba a opracovanie
      jednoduchých výrobkov z kovu

•    Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
•    Čistiace a upratovacie služby
•    Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

Podnikateľskou činnosťou BP m.p.o. je správa bytov a nebytových priestorov umiestnených v spravovaných
bytových domoch v osobnom vlastníctve, s ktorými má BP m.p.o. uzatvorené zmluvy o výkone správy.