Kontaktné údaje

Bytový podnik, m. p. o.
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4440 236
E-mail: bpmpo@slovanet.sk
Web: bp.novadubnica.sk

Legislatíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UŽITOČNÉ LINKY:

 
 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR

www.mindop.sk

 Ministerstvo hospodárstva SR

www.mhsr.sk

 Štátny fond rozvoja a bývania

www.sfrb.sk

 Ministerstvo financií SR

www.mfsr.sk

 Združenie pre lepšiu správu bytových domov

www.lepsiasprava.sk

 Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

www.urso.gov.sk

 Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk

 Slovenský zväz výrobcov tepla

www.szvt.sk

 Zbierka zákonov SR

www.zakonypreludi.sk

 Stredoslovenská energetika, a.s.

www.sse.sk

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

www.povs.sk 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

www.spp.sk 

 Dca THERM, a.s.

www.dcatherm.sk

 Termonova, a.s.

www.termonova.sk

 Obchodný register SR

www.orsr.sk

 Živnostenský register SR

www.zrsr.sk

 Úrad verejného zdravotníctva SR

www.uvzsr.sk

 Regionálny ÚVZ SR Považská Bystrica

www.ruvzpb.szm.sk

 Mesto Nová Dubnica – tlačivá   

www.novadubnica.eu/tlaciva